Path:okDatasheet > Halbleiter Datenblatt > White Electronic Datenblatt > White Electronic-121

K32L-17G2TIA WE32K32N-90G2UMA WS512K32L-55H1IA WMS512K8BV-20FECE WMS512K8L-45DEI WS512K32N-45G1TI WEDF1M32B-90HM5A WS512K32-25G1UIA EDI88512CA20NM WMS512K8L-17CLM WS128K32N-20G1UQ WS512K32-15H1C WMS512K8V-20FEM EDI88512CA55F32M WMF128K8-150FFC5 WSE128K16-35G2TM WMS512K8-20FEIA WM

White Electronic Datenblätter Katalog-121

Teil noHerstellerApplication
WMS512K8V-17FM White Electronic17ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS512K32L-17G2TIA White Electronic17ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WE32K32N-90G2UMA White ElectronicAccess time90 ns; 32K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94614
WS512K32L-55H1IA White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8BV-20FECE White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WMS512K8L-45DEI White Electronic45ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WS512K32N-45G1TI White Electronic45ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WEDF1M32B-90HM5A White Electronic90ns; 5V power supply; 1M x 32 flash module
WS512K32-25G1UIA White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI88512CA20NM White Electronic20ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WMS512K8L-17CLM White Electronic17ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WS128K32N-20G1UQ White Electronic20ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS512K32-15H1C White Electronic15ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8V-20FEM White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
EDI88512CA55F32M White Electronic55ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WMF128K8-150FFC5 White Electronic150ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WSE128K16-35G2TM White Electronic35ns; 5V power supply; 128K x 16 SRAM / EEPROM module
WMS512K8-20FEIA White Electronic20ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WMS512K8-25FEM White Electronic25ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WS512K32N-35H1I White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI8F321024C20MZC White Electronic20ns; 5V power supply; 1024K x 32 static RAM CMOS, high speed module
WMS512K8VL-70CME White Electronic70ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS512K32L-45G4TQ White Electronic45ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF4M32-100G4TC5 White Electronic100ns; 5V power supply; 4M x 32 flash module, SMD 5962-97612 - pending
WS512K32-20G1TI White Electronic20ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WE128K32P-250G1UIA White ElectronicAccess time250 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WMS512K8L-17FECA White Electronic17ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WS1M8L-20CC White Electronic17ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WMS512K8V-20DEIA White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS128K32N-17H1QA White Electronic17ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595

<< 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 >>